ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Witamy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-02-19 16:02:16 przez Redaktor Treści

Akapit nr - brak tytułu

WITAMY NA STRONACH
REGIONALNEGO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 
 "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 61

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej (RBIP) jest ogólnodostępną bazą informacji publicznej obejmującą obszar całego województwa lubuskiego. RBIP powstał w wyniku realizacji Projektu „Lubuski e-Urząd”, którego zakresem jest umożliwienie używania technologii informacyjnych i Internetu przez obywateli, przedstawicieli biznesu oraz interakcja pomiędzy wymienionymi a administracją publiczną. Celem projektu jest redukowanie odwiedzin obywateli w urzędach, migracja tego typu kontaktów do Internetu i prosty dostęp do informacji publicznych. Efektem natomiast będą tańsze koszty administracji publicznej oraz prosty dostęp do danych będących w dyspozycji administracji publicznej.
 
Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz ich jednostki podległe w wyniku projektu otrzymają jednolite i nowoczesne narzędzia do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
« powrót do poprzedniej strony