ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16601
Data publikacji
2023-03-07 12:31:42
Numer
17/2023
Temat
Decyzja umarzającą postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 50 w obrębie Przybyszów, gmina Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16602
Data publikacji
2023-03-08 13:47:31
Numer
6/2023; 07.03.2023
Temat
Obwieszczenie Burmistrza Łęknicy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16603
Data publikacji
2023-03-08 13:47:31
Numer
5/2023; 03.03.2023r.
Temat
Rozbudowa ulicy granicznej (droga gminna 101917F) i ulicy Dworcowej (droga gminna 101916F) w Łęknicy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16604
Data publikacji
2023-03-09 10:05:02
Numer
RŚ.6220.8.2022
Temat
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Kosierz, zlokalizowanego na działce nr 406/3 obr. 0008 Kosierz, gmina Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 16605
Data publikacji
2023-03-14 10:42:21
Numer
4/B/2023
Temat
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KALSKO NT I na działkach nr ewid. 259/1, 259/6, 261/2 i 261/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 16606
Data publikacji
2023-03-15 12:36:03
Numer
108/2023
Temat
Cesja Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Babimostu z dnia 11 czerwca 2021 r. znak sprawy DGM.6220.3.2021 wydaną dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów na działkach nr ewidencyjny 1182 oraz 1184/1 w obrębie 0005/Nowe Kramsko, gmina Babimost ” z Firmy Sunfruits Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Starorudzkiej 10 b, 93-418 Łódź (dawniej: ul. Struga 78/3, 90-557 Łódź) na rzecz Roberta Dudczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa AGROBUD Robert Dudczak, Zygry 36, 99-232 Zadzim.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16607
Data publikacji
2023-03-15 15:08:05
Numer
4/2023
Temat
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce 265/1 obręb Łaz, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16608
Data publikacji
2023-03-15 15:08:09
Numer
3/2023
Temat
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Zabór” na działkach nr 1, 4/3, 6, 8/2, 24, 25, 56, 59/1, 74/2, 105/2, 199, 5, 14, 20, 22, 53, 58, 66/2, 66/5, 79, 115 obręb Dąbrowa, gm. Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16609
Data publikacji
2023-03-17 10:27:19
Numer
17/2023
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 487 obręb Krępiny, gmina Krzeszyce
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16610
Data publikacji
2023-03-20 14:35:44
Numer
18/2023
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3153/10 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16611
Data publikacji
2023-03-20 14:52:20
Numer
19/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 1017F w obrębie Stare Strącze.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji