ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14781
Data publikacji
2020-10-13 11:57:11
Numer
9/B/2020
Temat
decyzja nr 7/2020 z dnia 13.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2x8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 259/1 i 259/6 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 14782
Data publikacji
2020-10-13 14:06:09
Numer
30-09-2020
Temat
"Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Miłaków w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7, 12/4, 1/3,2/43,2/44,3/2,3/3; obręb: 0005 Miłaków.
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 14783
Data publikacji
2020-10-14 07:40:00
Numer
BGN.II.6220.11.2020
Temat
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o śro-dowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW oraz nie-zbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce numer ewidencyjny 166/3 i 168/3 obręb 0072 Tarnawa Rzepińska oraz działki nr ewid. gruntu 14/4 obręb 0058 Boczów
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14784
Data publikacji
2020-10-14 12:40:52
Numer
DG.613.61.2020.MJ
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z działki nr 245 obręb Przełazy – droga powiatowa 1233F
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14785
Data publikacji
2020-10-14 12:41:56
Numer
DG.613.63.2020.MJ
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z działki nr 304 obrębie Przełazy, 8 drzew z działki nr 225/1 obręb Przełazy, 5 drzew z działki nr 305 obręb Przełazy oraz 5 drzew z działki nr 236/2 obręb Przełazy w pasie drogi powiatowej nr 1223F Mostki -Przełazy i odcinka drogi powiatowej nr 1233F
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14786
Data publikacji
2020-10-15 14:11:18
Numer
2173
Temat
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14787
Data publikacji
2020-10-16 09:48:40
Numer
2175
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 39/6 obręb Ołobok, 1 szt. drzewa gatunku jarząb pospolity rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 52 obręb Ołobok oraz 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 39/6 obręb Ołobok, gm. Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14788
Data publikacji
2020-10-16 09:48:40
Numer
2174
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 39/6 obręb Ołobok, 1 szt. drzewa gatunku jarząb pospolity rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 52 obręb Ołobok oraz 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 39/6 obręb Ołobok, gm. Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14789
Data publikacji
2020-10-16 09:53:51
Numer
30/2020
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 29.09.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej, budynku biurowo-socjalnego, wiaty, zbiornika ppoż., placu manewrowego, dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Zaborze” na działkach nr 216, 219/3, 642/2, 218/2 obręb Zabór, gm. Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14790
Data publikacji
2020-10-16 09:53:54
Numer
29/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej, budynku biurowo-socjalnego, wiaty, zbiornika ppoż., placu manewrowego, dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Zaborze” na działkach nr 216, 219/3, 642/2, 218/2 obręb Zabór, gm. Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14791
Data publikacji
2020-10-19 12:21:00
Numer
BGN.II. 6220.10.2020
Temat
zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „Tarnawa” o mocy do 100 MW wraz ze stacją GPZ oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce numer ewidencyjny 171/2 i 172/6 obręb 0072 Tarnawa
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14792
Data publikacji
2020-10-19 14:52:05
Numer
79/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o nr ewid. 2/1 w obrębie Lubogoszcz.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14793
Data publikacji
2020-10-19 14:57:42
Numer
80/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 633/13 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14794
Data publikacji
2020-10-19 15:00:07
Numer
81/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 633/13 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14795
Data publikacji
2020-10-19 15:04:07
Numer
82/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 270/3 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14796
Data publikacji
2020-10-19 15:08:03
Numer
83/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 270/3 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14797
Data publikacji
2020-10-20 14:24:27
Numer
31/2020
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 20.10.2020 r. o wydaniu postanowienia w którym sprostował oczywistą omyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.01.2020 r. znak: GKN.6220.3.2019 wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dróg gminnych - ul. Makowej, ul. Widokowej, ul. Źródlanej, ul. Ruczajowej, ul. Myśliwskiej oraz dróg wewnętrznych - działek nr 544/20, 544/26, 544/32 wraz z budową odwodnienia i oświetlenie drogowego w m. Przytok, gm. Zabór”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14798
Data publikacji
2020-10-21 11:39:47
Numer
6/2020
Temat
Budowa i eksploatacja instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 3082 i 39/2 obręb Wilenko
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 14799
Data publikacji
2020-10-21 14:54:51
Numer
2177
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa oraz 1 szt. drzewa gatunku daglezja rosnących na działce oznaczonej geodezyjnie nr 144/5 obręb Rozłogi, gm. Świebodzin
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14800
Data publikacji
2020-10-21 14:54:51
Numer
2176
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa oraz 1 szt. drzewa gatunku daglezja rosnących na działce oznaczonej geodezyjnie nr 144/5 obręb Rozłogi, gm. Świebodzin
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji