ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 102841
Data publikacji
2008-02-29 20:41:54
Numer
XVI/121/08
Tytuł
w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/54/07 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki o numerze ewidencyjnym 640/1, zawartej pomiędzy drogą nieurządzoną o numerze ewidencyjnym 1077/1 i rowem melioracyjnym o numerze ewidencyjnym 1184, położonych w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102842
Data publikacji
2008-02-29 20:38:07
Numer
XVI/120/08
Tytuł
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Lubska uprawnienia do stanowienia ich wysokości
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102843
Data publikacji
2008-02-29 20:34:18
Numer
XVI/119/08
Tytuł
w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu służącego do opracowania tabeli wynagrodzeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102844
Data publikacji
2008-02-29 20:30:08
Numer
XVI/118/08
Tytuł
w sprawie uzgodnienia wartości pieniężnej jednego punktu dla potrzeb opracowania tabeli wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102845
Data publikacji
2008-02-29 20:25:44
Numer
XVI/117/08
Tytuł
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubsko.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102846
Data publikacji
2008-02-29 15:36:21
Numer
XVI/116/08
Tytuł
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jasień
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102847
Data publikacji
2008-02-29 15:34:23
Numer
XVI/115/08
Tytuł
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102848
Data publikacji
2008-02-29 15:32:20
Numer
XVI/114/08
Tytuł
w sprawie: regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102849
Data publikacji
2008-02-29 15:29:20
Numer
XVI/113/08
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2008r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102850
Data publikacji
2008-02-29 15:26:39
Numer
XVI/112/08
Tytuł
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lubsko oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102851
Data publikacji
2008-02-29 15:20:37
Numer
XVI/111/08
Tytuł
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102852
Data publikacji
2008-02-29 15:16:35
Numer
XVI/110/08
Tytuł
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102853
Data publikacji
2008-02-29 15:11:42
Numer
XVI/109/08
Tytuł
w sprawie: ustalenia stawki dopłaty dla taryfowych grup odbiorców wody na terenie miasta i gminy Lubsko
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102854
Data publikacji
2008-02-01 13:16:32
Numer
89/08
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 102855
Data publikacji
2008-02-01 13:08:46
Numer
100/08
Tytuł
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 102856
Data publikacji
2008-01-28 15:32:28
Numer
XVIII/255/08
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 102857
Data publikacji
2008-01-28 15:12:11
Numer
XVIII/252/08
Tytuł
uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 102858
Data publikacji
2008-01-28 15:00:48
Numer
XVIII/250/08
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali użytkowych.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 102859
Data publikacji
2008-01-28 14:28:23
Numer
XVIII/247/08
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej i administracyjnej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 102860
Data publikacji
2008-01-28 14:22:21
Numer
XVIII/246/08
Tytuł
w sprawie zmiany uchwał podatkowych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji