ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2022-09-26 15:59:19
Numer
648/22
Tytuł
w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2022-09-26 15:57:46
Numer
647/22
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2022 rok
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2022-09-26 15:48:53
Numer
LVI/551/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2022-09-26 15:48:53
Numer
LVI/550/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2022-09-26 15:48:53
Numer
LVI/549/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2022-09-26 15:48:53
Numer
LVI/548/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2022-09-26 15:48:53
Numer
LVI/547/22
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2022-09-26 15:48:53
Numer
LVI/546/22
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022 – 2031
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2022-09-26 15:48:53
Numer
LVI/545/22
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2022-09-26 15:48:52
Numer
LVI/554/22
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2022-09-26 15:48:52
Numer
LVI/553/22
Tytuł
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2022-09-26 15:48:52
Numer
LVI/552/22
Tytuł
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2022-09-26 14:14:30
Numer
Z-104/2022
Tytuł
w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do realizacji zadań z zakresu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2022-09-26 14:14:30
Numer
Z-103/2022
Tytuł
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości zabudowanych oraz gruntowych do wynajęcia i wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2022-09-26 13:32:24
Numer
Zarządzenie Nr 0050.41.2022
Tytuł
w sprawie: upoważnienia Pani Ewy Jakubowicz - podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Kurowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do przekazywania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2022-09-26 13:20:55
Numer
0050.106.2022
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2022-09-26 13:16:46
Numer
0050.105.2022
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2022-09-26 13:15:31
Numer
Zarządzenie Nr 0050.40.2022
Tytuł
w sprawie udzielenia upoważnienia dla podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Starym Kurowie do prowadzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2022-09-26 13:06:12
Numer
Zarządzenie Nr 0050.33.2022
Tytuł
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2022-2027.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2022-09-26 12:56:30
Numer
288/3952/22
Tytuł
Uchwała nr 288/3952/22 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2022 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji